Education Committee

release: 2017/03/21 14:16
Chair:   
Dinghui Yang
Tsinghua University

Vice-Chairs:   
Genghua Fan
Fuzhou University


Tingzhu Huang
University of Electronic Science and Technology of China


Xiwen Lu
East China University of Science and Technology

Members:   
Genghua Fan
Fuzhou University


Qizhi Fang
Ocean University of China


Tiande Guo
University of Chinese Academy of Sciences


Tingzhu Huang
University of Electronic Science and Technology of China


Xiwen Lu
East China University of Science and Technology


Jianwei Ma
Harbin Institute of Technology


Yufeng Nie
Northwestern Polytechnical University


Hongxing Rui
Shandong University


Niansheng Tang
Yunnan University


Chuanlong Wang
Taiyuan Normal University


Shu Wang
Beijing University of Technology


Yaguang Wang
Shanghai Jiao Tong University


Hao Wu
Tsinghua University


Dinghui Yang
Tsinghua University


Lei Zhang
Peking University


Yanzhong Zhao
Qinghai university