Development Foundation Committee

release: 2017/03/23 11:06

Chair:   
Pingwen Zhang
Peking UniversityVice-Chairs:    Fuzhou Gong
Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences

Xiaoqun Wang
Tsinghua UniversityMembers:    Gang Bao
Zhejiang University

Yongchuan Chen
Tianjin University

Xiaoshan Gao
Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences

Fuzhou Gong
Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences

Lei Guo
Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences

Yunqing Huang
Xiangtan University

Zeyao Mo
Institute of Applied Physics and Computational Mathematics

Huazhong Tang
Peking University

Xiaoqun Wang
Tsinghua University

Zongmin Wu
Fudan University

Zongben Xu
Xi'an Jiaotong University

Xiaohua Xuan
Hua Data Technology (Shanghai) Co.,Ltd

Jinxing Xie
Tsinghua University

Guiying Yan
Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences

Dinghui Yang
Tsinghua University

Xinmin Yang
Chongqing Normal University

Pingwen Zhang
Peking University

Aihui Zhou
Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences